SAYFAYIKAYDIRIN

PİYALEPAŞA GAYRİMENKUL GELİŞTİRME YATIRIMI VE TİC. A.Ş.

KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ

Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş. (“PİYALEPAŞA”) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekteyiz. Bu bilinçle, PİYALEPAŞA’nın sunduğu ürün ve hizmetlerden faydalanan gerçek kişilere ait kişisel verilerin 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“Kanun”)’na, Kanun’a bağlı yürürlüğe koyulan ve koyulacak ikincil düzenlemelere (yönetmelik, tebliğ, genelge) ve bağlayıcı nitelikteki Kişisel Verileri Koruma Kurul’u tarafından alınmış ve alınacak kararlara uygun olarak işlenerek, muhafaza edilmesine büyük önem atfetmekteyiz. Bu sorumluluğumuzun tam idraki ile Kanun’da tanımlı şekli ile “Veri Sorumlusu” sıfatıyla, kişisel verilerinizi hesap açma işlemleri kapsamında aşağıda izah edildiği surette ve mevzuat tarafından emredilen sınırlar çerçevesinde işlemekteyiz.

1. Veri Sorumlusuna İlişkin Bilgiler

Kanun uyarınca İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü’nde 806518 sicil numarasıyla kayıtlı, “İmrahor Cad. Polat Ofis No:23 B Blok K:4 Kağıthane / İstanbul” adresinde mukim Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş. Veri Sorumlusudur.

2. Kişisel Verilerin İşlenme Amaçları

Kişisel verileriniz PİYALEPAŞA tarafından;

amaçlarıyla Kanun’da belirtilen sınırlar çerçevesinde hukuka, dürüstlük kurallarına uygun ve işbu amaçlarla her daim bağlantılı, sınırlı ve ölçülü şekilde işlenmektedir.

3. Kişisel Verilerin Aktarılması

Kişisel verileriniz yukarıda sayılan amaçlar dahilinde, Kanun’un 8. ve 9. maddesinde belirtilen şartlara uygun olarak, başta Kanun’da ve sair mevzuatta izin verilen gerçek ve tüzel kişilere, özel veya kamu kurumlarına, denetime yetkili kamu kuruluşlarına, gerektiğinde adli ve idari yargı makamlarına, yasal yükümlülüklerden dolayı PİYALEPAŞA’nın satış, pazarlama ve kurumsal iletişim biriminde çalışan yetkililere ve amirlerine, şirket hissedarlarına, ödemelerin ve mali yükümlülüklerin yerine getirilmesi yapılabilmesi amacıyla anlaşmalı olunan bankalara ve finans kuruluşlarına, faaliyetlerimizi yürütmek için hizmet aldığımız veya iş birliği yaptığımız program ortağı kuruluşlara ve PİYALEPAŞA’nın hissedarlarına, hissedarlarının çoğunluk hisselerini elinde bulundurduğu ve/veya yönetim hakkına sahip olduğu bağlı şirketlere ve bilgi işlem hizmetleri alınan anlaşmalı firmanın veri tabanlarına Kanun’un 8/1 ve 2 fıkrası uyarınca açık rızanız, diğer kanunlarda öngörülmesi, sözleşmenin kurulması için taraflara ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması ve veri sorumlusunun meşru menfaati için ilgili kişinin temel hak ve hürriyetlerine zarar vermeden veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayanılarak yukarıda belirtilen alıcı gruplarına aktarılacaktır.

4. Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

Kişisel verileriniz; PİYALEPAŞA satış birimleri ve ofisleri, internet sitesi, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve benzeri vasıtalarla otomatik ve otomatik olmayan yöntemlerle, sözlü veya yazılı olarak, elektronik ya da fiziki ortamda toplanmaktadır. Bu kapsamda kişisel veriler PİYALEPAŞA’ya ait internet sitesi ve mobil uygulama üzerinden PİYALEPAŞA ile temasa geçmeniz halinde Kanun’un 5. maddesinin 1. fıkrası ve aynı maddenin 2. fıkrasının a-c-ç-d-f bentleri uyarınca; kanunlarda açıkça öngörülmesi, bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olmasından dolayı sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin zorunlu olması, veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için veri işlemenin zorunlu olması, ilgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması ve ilgili kişinin temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla PİYALEPAŞA’nın meşru menfaatleri için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebeplerine dayalı olarak işlemekteyiz.

5. İlgili Kişinin Hakları

Dilediğiniz zaman PİYALEPAŞA’ya başvurarak kişisel verilerinizin;

Bu amaçlarla yaptığınız başvurunun ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından çıkarılan Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ ile belirlenen ücreti ödemeniz söz konusu olacaktır. Başvurunuza yazılı cevap verilmesi halinde ilk 10 (on) sayfaya kadar ücret alınmayacak, 10 (on) sayfanın üzerindeki her sayfa için 1 TL işlem ücreti alınacaktır. Başvurunuza verilecek cevabın CD, flash bellek gibi bir kayıt ortamında verilmesi halinde ise, kayıt ortamının maliyeti kadar ücret tarafınıza yansıtılacaktır.

Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır. Kanun kapsamındaki haklarınızdan yararlanmak için başvurularınızı, Türkçe olmak kaydıyla yazılı olarak PİYALEPAŞA’ya iletebilir, detaylı bilgi almak için PİYALEPAŞA’nın internet sayfasını ziyaret edebilirsiniz.

Başvurularınızı;

yöntemlerinden biriyle yapabilirsiniz.

Kişisel veri sahibi olarak sahip olduğunuz ve yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için yapacağınız ve kullanmayı talep ettiğiniz hakka ilişkin açıklamalarınızı içeren başvuruda; talep ettiğiniz hususun açık ve anlaşılır olması, talep ettiğiniz konunun şahsınız ile ilgili olması veya başkası adına hareket ediyor iseniz bu konuda noter tarafından tasdiklenmiş özel vekâletnamenizi ibraz etmeniz gerekecektir.

Başvurularınızda, ad-soyad, imza, T.C. kimlik numarası, ikamet veya işyeri adresi, e-posta adresi, telefon ve faks numarası, talep konusu unsurlarının bulunması “Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ” uyarınca zorunludur. Söz konusu unsurları barındırmayan başvurular PİYALEPAŞA tarafından reddedilecektir.

PİYALEPAŞA’nın işbu aydınlatma metninde Kanun’dan, ikincil düzenlemelerden ve Kurul kararlarından doğan sebeplerle değişiklik yapma hakkı her zaman saklıdır. Aydınlatma metninde yapılacak değişiklikler ve güncel metin tarafınıza tebliğ edildiği tarih itibariyle derhal geçerlilik kazanacaktır.

Piyalepaşa Gayrimenkul Geliştirme Yatırımı ve Tic. A.Ş.

Kişisel Veri Koruma Saklama ve İmha Politikası için tıklayınız.